.

28.03.2022 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er fastsat til 25.april 2022, kl 19.00 i Slotsbjergby Forsamlingshus

Dagsorden: 2. behandling af forslaget til vedtægtsændringer

24.03.2022 Vandværket opkræver fremover betaling for aconto vand mm via Regnskabskontor Nord, Herning. Bemærk at aconto opkrævning som normalt ville være sket i marts, fremkommer i stedet til betaling primo april (men for samme periode (1.2-2022- 30.4.2022)

02.03.2022 Hvis du ikke deltog på vandværkets generalforsamling den 28.2.2022 kan du her se følgende dokumenter

Bestyrelsens beretning for år 2021 Bestyrelsens beretning for 2021

Den vedtagne vederlagspolitik Vederlagspolitik for Bestyrelsen for Bjergby Mark Vandværk

Det fremlagte og vedtagne budget for 2023 budget for 2023 mm

I.øvrigt kan nævnes at vedtægtsændringsforslag blev godkendt enstemningt af de fremmødte deltagere (27 stemmeberettigede)

Der vil snarest blive fastsat dato for ekstraordinær generalforsamling til anden godkendelse af vedtægtsændringer. Ligesom referat for generalforsamlingen snarest vil fremkomme på vandværkets hjemmeside.

25.02.2022 Årsrapport (Regnskab) for 2021 er nu på hjemmesiden under "Om vandværket" regnskaber.

14.02.2022 Forslag til behandlling på GF 2022 : Vederlagspolitik

14.02.2022 Dagsorden for Generalforsamling 2022 Dagsorden GF 2022

04.02.2022 Forslag til ændring af vedtægter for Amba til afstemning på vandværkets Generalforsamling 28.2.2022

Ændringsforslag vedtægter for Bjergby Mark Vandværk Amba

27.01.2022 På grund af ombygning af fordelerstationen i Gerlev vil der være lukket for vandforsyningen fredag den 4.2.2022 fra kl 08.30 til kl 15.00.

06.12.2021 Generalforsamling 2022 er fastsat til den 28.februrar kl 19.00 i Slotsbjergby Forsamlingshus

.08.11.2021 Referat af Generalforsamling for Bjergby Mark Vandværk A.M.B.A. (afholdt 3.11.2021) er nu tilgængeligt på hjemmeside under information, referater. Kopi af budget for 2021 er tilgængeligt under regnskaber

18.10.2021 Indkaldelse til Generalforsamling Onsdag den 3.november 2021 i Hemmeshøjforsamlingshus

Dagsorden iflg vedtægter for Bjergby Mark Vandværk Amb

 

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Det reviderede regnskab forelægges
 • Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 • Eventuelt

Der er forslag til dagsorden om at valg af ny bestyrelse kommer som punkt 3 efter bestyrelsens eller rettere "det midlertidige forretningsudvalg"s beretning, da valg af ny bestyrelse, var den stillede opgave på den ekstraordinære generalforsamling den 9.3.2020 

Bemærk der skal vælges en hel ny bestyrelse på 5 personer plus 2 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter Generalforsamlingen.

Der opfordres til at der kun deltager 1 pr husstand, andelshaver.

Vandværket inviterer på en sandwich kl 18.00 før generalforsamlingen til de som er forhåndstilmeldte

Tilmelding: kontor-bjergbymarkvand@outlook.dk senest den 31.10.2021.

 

20211012 Der kan være lavere tryk på vandet end sædvanligt i Slots Bjergbyområdet.

Vandværket laver nogle forsøg hvor vandet ikke længere skal igennem det gamle "rentvandsbassin" på trykforøgerstationen i Slotsbjergby. Tekniske beregninger viser at trykket burde kunne opretholdes ved at vandet pumpes direkte fra vandværket i Seerdrup. Det forsøges at øge trykket på denne ledning så trykket ikke falder hos forbrugerne. På den måde kan vandværket dels undgå spidsbelastninger på pumperne, og dels undgå at vandet skal igennem rentvandsbassinet. Rentvandsbassinet står overfor en renovering, og forsøget går ud på at undersøge om det  helt kan undværes. Der vil være en del at spare ved at lukke rentvandsbassinet ned. Hvis trykket ikke bliver tilfredsstillende vil det være mere teknologisk tidssvarende at montere en trykforøger på selve indgangsledningen på den gamle trykforøgerstation. Denne løsning vil også være billigere end at renovere rentvandstanken.

 

20210603 Regnskab for 2020er nu på hjemmesiden under regnskaber.

Regnskab for Bjergbymark Vandværk 2020  er underskrevet af statsaut revisor samt digitalt af 3 bestyrelsesmedlemmer - ud af fire. Det fjerde bestyrelsesmedlem deltager ikke på digitale platforme.

Regnskab for Hashøj Vandforsyning Vest IS 2020 er underskrevet af revisor samt respektive formænd for deltagere i I/S

20210427 Vedr afholdelse af årlig generalforsamling.

Grundet Covid-19 har det ikke været muligt, at afvikle hverken ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med fysisk fremmøde. Vi kontaktede Dansk Vandværksforening og der var kursus om digital afvikling af generalforsamling. Der deltog 2 bestyrelsesmedlemmer og vandværkets kontormedarbejder.

De tre der deltog på kurset, var efterfølgende ikke imponeret af hvad vi havde set. Flere ting virkede ikke, og afstemningsdelen ville  blandt andet ikke kunne anvendes til anonym stemmeafgivelse, hvilket gør, at vi ikke mener, at en digital generalforsamling kan gennemføres.

Vi påpegede udfordringerne omkring afvikling og afstemning til Dansk Vandværksforening. Her lovede man at komme med en opfølgning på disse muligheder. Der en pt ikke modtaget svar på disse spørgsmål.

V ser frem til at vi igen kan mødes fysisk, afvikle generalforsamling og få valgt en ny bestyrelse.

 

 

20210417 Baltic Pipe Line skal nu graves i jorden. Iflg de planer vi har modtaget fra Baltic Pipe Line vil det ske på følgende datoer:

Udsigten (v Engagervej) sker mellem den 20 april og 23 april 2021

Ledning til Katrine og Rene, Udsigten krydses mellem 20.april og 27.april 2021

Havremarksvej  mellem 24.april og 27.april 2021

Jættehøjvej mellem 29.april og 2.maj 2021

Farm Track (R15 A) 3.maj 2021

Farm Track (R 15 B) 4.maj .2021

Falkensteenvej  21.april til 24.april 2021

Vi håber at det med et godt samarbejde med Baltic Pipe Line vil give mindst mulige gener. Vi har aftalt at der er nødberedskab klar hvis der sker uventede brud.

Forstyrrelser i vandtilførsel må påregnes i de pågældende perioder.

Niels Tim Esbern Jensen- Vandværkspasser

 

20210218 Afholdelse af årlig generalforsamling 2021  (incl den pga Covid 19 udsatte ekstraordinære generalforsamling)

Det har været drøftet blandt bestyrelsesmedlemmer i den nuværende bestyrelse hvordan vi skal forholde os. Pt. undersøges mulighederne for at afvikle en digitial generalforsamling. Foreningen af Danske Vandværker afholder virtuelt kursus i dette den 3.3.2021. Der deltager vandværket med de  bestyrelsesmedlemmer som forsøger at finde en løsningsmodel for en virtuel generalforsamling. Det skal bla sikres at alle medlemmer får tilbud om deltagelse i generalforsamling, at det er muligt at kontrollere at det er andelshavere som deltager, at en afstemningsprocedure kan gennemføres på forsvarlig vis. Hvordan opbygges en dagsorden med mulighed for gennemførsel af digital afstemning. Hvordan styres generalforsamlingen. Skal der være ekstern kyndig bistand, både til det tekniske og som dirigent osv. Det er desværre ikke bare lige til, men der arbejdes på sagen. Det er også et problem at ikke alle vandværkets medlemmer har en -e-mail eller er i stand til at logge på en computer, men sådan må det forventes at blive, så må de enkelte søge hjælp hos familie, naboer eller andre.

Bestyrelsen vender tilbage med forslag om dato og afvikling snarest muligt.

 

 

20201217 Generelle nyheder fra vandværket. mht til Arsen problematik på Bjergby Mark Vandværk. Vi har  indsendt forslag udarbejdet af Silhorko om etablering af absorbtionsfilter til udskillelse af arsen til Slagelse Kommune. De har bedt os om at undersøge alternative muligheder, blanding af vand, forsyning fra andre vandværker, herunder SK forsyning.

Vi har sendt en forespørgsel til SK forsyning herom, primært for at kunne belyse muligheder og omkostninger. Vores vandværk kan pt forsynes fra boringer i Seerdrup, men vi har behov for at kunne etablere en nødforsyning. En forsyning udelukkende fra Seerdrup vil også betyde at der på sigt skal laves nye ledninger ned til vandværket på Bjergby Mark til forsyning af de lavtliggende forbrugere.

Angående sikring af boringer og særlig sårbare indvindingsområder for sprøjtegifte jfr folketingets beslutning herom, så skal der etableres BNBO (sikring af boringsnære områder mod udspredning af pesticider mm) Aftaler skal indgåes med de lokale landmænd. Fsv angår boringerne i Seerdrup skal der også laves BNBO sikring samt der et stort areal som kaldes særlig sårbart indvindingsområde, her skal vandværket indgå aftale med ejerne om sprøjtefri dyrkning, En mulighed kunne også være at lave skovrejsning på området sammen med Slagelse Kommune. Alle disse planer og aftaler med lodsejerne skal påbegyndes her i starten af det nye år, og aftaleforhandling igangsat inden 1.4.2021.

Afholdelse af generalforsamling er stadig hen i det uvisse jfr Covid 19.

For nylig er der identificeret et større vandbrud i Gerlev området, som vi har ledt efter et stykke tid. Det betyder at der pt ikke er noget vandtab på ledningerne i Gerlev området.

På grund af relativ få vandbrud, lav aktivitet i bestyrelsen, endnu ingen afklaring på Bjergby Mark s arsen problematik osv. har vi økonomisk haft et meget stille år. Det økonomiske billede tegner positivt for vandværket for 2020. Bemærk at der fremadrettet kan være forskellige udgifter i kikkerten - kompensation eller erstatninger til Landmænd i forbindelse med BNBO og indsat i særlig sårbare områder, Løsning af arsen problematikken i Bjergby Mark (enten nyt absorbstionsfilter eller nye udgifter til ledningsnet og nødforsyning). Derudover har vi været lidt tilbageholdende med en større udskiftning af vandmålere. Mange vandværker har fået elektronisk aflæsning af vandmålere. Dette har naturligvis også været overvejet hos os. Vi vil gerne se resultater hos de andre, og kan herefter beslutte om vi  vil udskifte til målere lig de eksisterende eller vi skal afhold udgiften til elektronisk måleraflæsning. Det må også påregnes at der skal etableres en ny hovedledning gennem Gerlev By, da vi har haft mange brud på denne gamle ledning. 

Udbygningen af vandforsyningen i Slots Bjergby er så småt igang i de nye byggefelter på Udsigten og Hashøjvej, men det går dog noget langsommere end da alle lokalplaner blev gennemgået for den mulige vækst af Slots Bjergby. Slagelse Kommune har tidligere pålagt os at sikre at vi kan forsyne de nye lokalområder med vand.

De tiltag vi tidligere har lavet på vandværket i Bjergby Mark for at opfylde Slagelse Kommunes krav om vandforsyning, (renovering af boringer, nye udpumpningspumper, analyser af pumpemuligheder) Disse tiltag var lavet for at sikre at Bjergby Mark (med det gamle grundvand under det tykke lerlag) kunne være nødforsyning for hele vandværket. Med det nu konstaterede høje naturlige arsenindhold i grundvandet - og relativt lavt jernindhold - gør at arsenen ikke kan udfældes i iltningsprocessen. Derfor forslag om absorbtionsfilter med ekstra jernindhold. Dette forslag har kommunen dog ikke været særskilt begejstret for, da der er et ønske om at vandet kun skal være mekanisk renset. Det bemærkes at vi ikke er det eneste vandværk som har dette problem. Andre lokale vandværker har det også. Andre steder i landet har kommunen givet tilladelse til absorbtionsanlæg - som vi være langt den billigste løsning for os.

20201217 Resten af december vil kontoret arbejde hjemmefra, svarende til generelle Covid 19 foreskrifter. Fra 1.januar 2021 ændres kontortiden til fremover at være torsdag fra kl 1300 til 1700. (altså rykket en time)

20200928 Flere har spurgt til afholdelse af generalforsamling. Forretningsudvalget arbejder på sagen, men det har vist sig vanskeligt at finde en løsning hvor de skiftende Covid 19 regler kan overholdes.

Det har været nævnt at vandprisen i Bjergby Mark er høj. Vi har lavet en sammenlignende beregning ved årlig forbrug 100 m3. Der vil den totale regning hos Bjergby Mark Vandværk være kr 2994,-, den tilsvarende udgift hos SK forsyning vil være kr 2921,50. -Altså en prisforskel på kr 72,50 årlig.

Har man målerbrønd i SK forsyning, hvor SK forsyning står for service og udskiftning kommer et årligt tillæg på kr 718,75.

Så er det faktisk kr 646,- dyrere årligt at være kunde hos SK forsyning.

Flertallet af forbrugerne i Bjergby Mark Vandværk har målerbrønd, og det er vandværket der står for udskiftning af målere. Så sammenlignet med SK forsyning er vi et billigt vandværk.

20200827 så fandt vi dagens synder. Tidligere gjorde man brug af galvaniseret fittings i jord, idag anvendes Rødgodsmessing for at forhindre den slags skader. Vi takker for udvist tålmodighed. Der kan evt forekomme brunt vand da trykket har været sænket i vandforsyningen. Eksempel på vandbrud pga dårligt materialevalg

20200827 Vandbrud i Lundforlund ved Skælskørvej 47. forventes i orden kl 16.30.

20200813 En forbruger har rettet henvendelse til vandværket omkring afholdelse af ny generalforsamling. Denne opgave er videresendt til det midlertidige forretningsudvalg, som opfordres til at  fremkomme med en afgørelse, om hvor og hvornår en generalforsamling kan afholdes.

Evt kommentarer eller henvendelser bedes rettet til e-mail : kontor-bjergbymarkvand@outlook.dk

 

20200319 Information vedr Arsen i Bjergby Mark Vandværk

Til orientering kan oplyses at vandværket i samarbejde med firmaerne Silhorko og Wasys analyserer hvilke muligheder der er for at nedsætte det naturlige indhold af arsen der er i grundvandet.

Normalt sker denne reduktion i vandværkets filtreringssystem, hvor arsen ved korrekt tilsat iltmængde binder sig det naturligt forekommende jern og derefter bundfælder sig.Det har på det seneste vist sig ikke at være tilstrækkeligt.

Alle løsningsforslag skal indsendes til Slagelse Kommune og godkendes før endelig handling kan igangsættes.

 

20200318 Den ekstraordinære generalforsamling er udsat indtil videre. Ny indkaldelse vil ske når situationen tillader det.

 

20200311 Da der ved den sidste prøvetagning 6.3.2020 fortsat er målt for højt indhold af Arsen i grundvandet på Bjergby Mark Vandværk, vil alt vand til forbrugerne indtil videre blive leveret fra vort vandværk i Seerdrup.

Bemærk at der under omstillingen af vandværket kan forekomme brunt vand og lavt tryk i vandforsyningen, indtil omstillingen er gennemført.

Det bemærkes at Arsen er et naturligt forekommende stof i grundvandet, som almindeligvis reduceres - fjernes gennem filtreringsproces på vandværket.Det naturlige jernindhold i vandet vil ved ilttilsætning få arsen til af binde sig med jern og bundfælde. Grænseværdien hedder 5 enheder, men er i seneste vandanalyse målt til 8 enheder.

Vandværket har i første omgang forbedret iltningsprocessen, dette tiltag har ikke virket tilfredsstillende. Vandværket vil derfor arbejde med andre tiltag for at sikre reduktionen af arsen i det vand som leveres fra Bjergby Mark Vandværk.

Forbrugerne vil løbende blive orienteret.

 

 

 

20200310 Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling torsdag den 26.marts 2020 kl 19.00 i Slots Bjergby Forsamlingshus

                  Dagsorden valg af ny bestyrelse og 2 nye suppleanter,

bemærk at Vandværket den 9.3.2020 har vedtaget nye vedtægter , herunden om omdannelse til A.m.b.a., og at valg af bestyrelse og nye suppleanter skal ske efter de nye vedtægter.

 

 

20200227 Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling mandag 9.marts 2020 kl 19.00 i Slots Bjergby Forsamlingshus

Dagsorden ekstraord. generalforsamling 9.3.2020

Vedtægtsforslag som vedtaget første gang 20.2.2020

 

 Indkaldelse til årlig generalforsamling torsdag den 20.februar 2020 kl 19.00

i Slots Bjergby Forsamlingshus

Dagsorden i henhold til vedtægter

Bemærk at der på årets generalforsamling er ændringsforslag til vedtægter herunder specielt ændring til A.m.b.a., generelt er der også tale om en tilpasning til standardvedtægter jvf Foreningen af Danske Vandværker.

Vedtægtsændringsforslag vil kunne ses her på hjemmesiden fra den 14.februar 2020

Der er mulighed for at deltage i fælles spisning af smørrebrød kl 18.00 for de som har forhåndstilmeldt sig til generalforsamling og spisning.

Forhåndstilmelding til spisning senest torsdag den 13.2.2020 kl 1500 på email

kontor-bjergbymarkvand@outlook.dk

 

Bestyrelsen

 

 

 

Afbrydelse af vandforsyning fredag den 1 marts fra kl 700

Vandforsyningen i store dele af Slotsbjergbyoområdet   lukket,  .

Vandforsyningen forventes normal igen fredag  1.marts kl 1200

 

Generalforsamling afholdes torsdag den 28.februar 2019 kl 1900

 

Bjergby Mark Vandværk afholder sin årlige generalforsamling i Slotsbjergby Forsamlingshus

Dagsorden i henhold til vedtægter Kan ses her på hjemmesiden

Der vil blive serveret smørrebrød, øl, vand, kaffe og the

Bestyrelsen håber at se mange medlemmer til generalforsamlingen.

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check din vandinstallation

 

Vi vil gerne have at I checker jeres vandinstallationer for eventuelle utætheder, da vi efter at  tøvejret er sat ind, har et meget stort vandforbrug, særlig i området omkring Engagervej og Brovej.

Ved eventuelle frostsprængninger af vandmålere kontakt vagttelefon 26825910, som vil blive besvaret af Niels Tim Esbern Jensen.

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjergby Mark Vandværk har ændret opkrævningsprocedure

 

 

Som det blev orienteret på Vandværkets Generalforsamling ændres opkrævningsproceduren fra 2 gange årlig til 3 x a conto plus  en årlig aflæsning (31.10) – med slutopgørelse til betaling i  december.

 

I 2018 vil raterne forfalde hhv. 3/4,  1/6, 3/9 og  slutopgørelse 3/12 (incl. ny a conto for et kvartal).

Årlig aflæsning vil ske pr 31.10.2018

Bemærk at den årlige aflæsning ligger også til grund for opkrævning af spildevand fra SK forsyning, idet vi skal videregive oplysninger om årsforbrug af vand til SK forsyning.

For opkrævningsåret 1/11-18 til 31/10-19 vil raterne komme hhv. 3/12, 1/3, 1/6 og 1/9 med slutopgørelse i december 2019.

 

Bemærk også at der er kommet nyt takstblad for 2018, som er godkendt af Slagelse Kommune

 

Takstbladet kan ses på www.bjergbymarkvandvaerk.dk

 

Kort kan nævnes at den faste takst ændres fra kr 675 til kr 912 plus moms og vandprisen ændres fra kr 8,00 til kr 8,47 plus afgift til staten kr 6,37 plus moms.

 

Vandværket skulle således være klar til at imødegå de ekstra udgifter som måtte fremkomme som følge af lovkrav om yderligere prøvetagninger og evt. ekstra udgifter i forbindelse med nye prøveboringer som følge af evt. påkrav herom.

 

 

Til orientering

Der er pr 6.oktober  2017 udtaget prøver for det i pressen meget omtalte pesticid Desphenyl Chloridazon (et af landbruget tidligere anvendt sprøjtemiddel til roedyrkning).

I prøverne af vort drikkevand fra Hashøj Vandforsyning I/S er det omtalte pesticid ikke fundet i drikkevandet (se rapport om vandkvalitet på vores hjemmeside).

For fortsat at kunne sikre vores forbrugere det bedst mulige drikkevand, er bestyrelse for vandværket igang med at udarbejde handlingsplan for overvågning for pesticider, så tiltag kan iværksættes inden de er i vort drikkevand.

 

 

Måleraflæsninger / Årsafregning

Der er 3 måder at indberette målerstanden på (Der indberettes det aflæste tal fra måleren):

1:  På vandværkets hjemmeside under selvbetjening, tastes forbrugernr. og målerstand. (Vil være åben 31/10 - 16/11)

2: Ring på tlf. 70 26 49 59 og tast oplysninger om forbrugernr. og målerstand. (Vil være åben 31/10 - 16/11)

3: Aflevere eller send kortet med post.

Derefter laves afregning, som udsendes af Nets, enten som girokort eller betalingsservice, med forfald d. 1. december 2016.

 

Gode råd til forbrugerne efter vandbrud:

 • Vær opmærksom på at få skyllet dine vandhaner godt igennem inden du tapper vand til brug.
 • Ved større installationer kan det tage lidt længere tid, hvis vandet ikke bliver klart kontakt da din VVS installatør eller varmemester.

Vaskeanvisning

Hvis en bomuldstøjvask er blevet gult på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud anbefales følgende:

 • Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 l. vand.
 • Efter ca. 1/2 time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 l. vand.
 • Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


I sommermånederne - hav altid frisk og koldt vand i køleskabet. Det er ofte den lave temperatur, som giver den største fornemmelse af frisk vand. Fyld evt. dagligt en kande med vand og stil den i køleskabet. Så har du altid frisk vand til at drikke, uden at skulle lade vandhanen løbe og vente på koldt vand.

I vintermånederne - nyd da det gode kolde vand direkte fra hanen!


/Bestyrelsen
 

_______________________________________________________________________________________________________

Nyheder

De seneste vandanalyser kan nu ses under punktet Information - Vandkvalitet.

Love/vedtægter kan findes under punktet Om Vandværket

Formular ved fraflytning findes under punktet Selvbetjening - Flyttemeddelelser

Formular til indberetning af måleraflæsning findes under punktet Selvbetjening - Måleraflæsninger (Kun tilgængelig i aflæsningsperioden)

 

 

 Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Bjergby Mark Vandværk A.m.b.a.

Formand Rasmus Andersen
Marysvej 8
Slotsbjergby
4200  Slagelse

 

Mobil tlf 22 32 66 21

Ved akut kontakt til vandværket - vælg vagttelefon
ring til bestyrelsesmedlem Mogens Larsen - 23 68 70 65

 

Opkrævning af vandafgifter, eller spørgsmål om betaling, samt tilmelding af nye forbrugere- kontakt:

Regnskabskontor Nord Aps, Gisselfeldvej 109, 7400 Herning v Frank Damgaard Kristensen

kontortid Man-Tors. 10-16 Fredag 10-12, tlf 96 39 91 00, e-mail:fdk@rskn.dk

 

Øvrige spørgsmål til vandværket kontakt:

Administrativ medarbejder John Wismann
Mobil tlf. 22 72 20 16
Kontortid: Torsdag mellem 13.00-17.00
E-mail:
kontor-bjergbymarkvand@outlook.dk

 

 

Hjemmeside til forsyningselskaber

Leverandør:

Rambøll Danmark A/S