20200928 Flere har spurgt til afholdelse af generalforsamling. Forretningsudvalget arbejder på sagen, men det har vist sig vanskeligt at finde en løsning hvor de skiftende Covid 19 regler kan overholdes.

Det har været nævnt at vandprisen i Bjergby Mark er høj. Vi har lavet en sammenlignende beregning ved årlig forbrug 100 m3. Der vil den totale regning hos Bjergby Mark Vandværk være kr 2994,-, den tilsvarende udgift hos SK forsyning vil være kr 2921,50. -Altså en prisforskel på kr 72,50 årlig.

Har man målerbrønd i SK forsyning, hvor SK forsyning står for service og udskiftning kommer et årligt tillæg på kr 718,75.

Så er det faktisk kr 646,- dyrere årligt at være kunde hos SK forsyning.

Flertallet af forbrugerne i Bjergby Mark Vandværk har målerbrønd, og det er vandværket der står for udskiftning af målere. Så sammenlignet med SK forsyning er vi et billigt vandværk.

20200827 så fandt vi dagens synder. Tidligere gjorde man brug af galvaniseret fittings i jord, idag anvendes Rødgodsmessing for at forhindre den slags skader. Vi takker for udvist tålmodighed. Der kan evt forekomme brunt vand da trykket har været sænket i vandforsyningen. Eksempel på vandbrud pga dårligt materialevalg

20200827 Vandbrud i Lundforlund ved Skælskørvej 47. forventes i orden kl 16.30.

20200813 En forbruger har rettet henvendelse til vandværket omkring afholdelse af ny generalforsamling. Denne opgave er videresendt til det midlertidige forretningsudvalg, som opfordres til at  fremkomme med en afgørelse, om hvor og hvornår en generalforsamling kan afholdes.

Evt kommentarer eller henvendelser bedes rettet til e-mail : kontor-bjergbymarkvand@outlook.dk

 

20200319 Information vedr Arsen i Bjergby Mark Vandværk

Til orientering kan oplyses at vandværket i samarbejde med firmaerne Silhorko og Wasys analyserer hvilke muligheder der er for at nedsætte det naturlige indhold af arsen der er i grundvandet.

Normalt sker denne reduktion i vandværkets filtreringssystem, hvor arsen ved korrekt tilsat iltmængde binder sig det naturligt forekommende jern og derefter bundfælder sig.Det har på det seneste vist sig ikke at være tilstrækkeligt.

Alle løsningsforslag skal indsendes til Slagelse Kommune og godkendes før endelig handling kan igangsættes.

 

20200318 Den ekstraordinære generalforsamling er udsat indtil videre. Ny indkaldelse vil ske når situationen tillader det.

 

20200311 Da der ved den sidste prøvetagning 6.3.2020 fortsat er målt for højt indhold af Arsen i grundvandet på Bjergby Mark Vandværk, vil alt vand til forbrugerne indtil videre blive leveret fra vort vandværk i Seerdrup.

Bemærk at der under omstillingen af vandværket kan forekomme brunt vand og lavt tryk i vandforsyningen, indtil omstillingen er gennemført.

Det bemærkes at Arsen er et naturligt forekommende stof i grundvandet, som almindeligvis reduceres - fjernes gennem filtreringsproces på vandværket.Det naturlige jernindhold i vandet vil ved ilttilsætning få arsen til af binde sig med jern og bundfælde. Grænseværdien hedder 5 enheder, men er i seneste vandanalyse målt til 8 enheder.

Vandværket har i første omgang forbedret iltningsprocessen, dette tiltag har ikke virket tilfredsstillende. Vandværket vil derfor arbejde med andre tiltag for at sikre reduktionen af arsen i det vand som leveres fra Bjergby Mark Vandværk.

Forbrugerne vil løbende blive orienteret.

 

 

 

20200310 Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling torsdag den 26.marts 2020 kl 19.00 i Slots Bjergby Forsamlingshus

                  Dagsorden valg af ny bestyrelse og 2 nye suppleanter,

bemærk at Vandværket den 9.3.2020 har vedtaget nye vedtægter , herunden om omdannelse til A.m.b.a., og at valg af bestyrelse og nye suppleanter skal ske efter de nye vedtægter.

 

 

20200227 Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling mandag 9.marts 2020 kl 19.00 i Slots Bjergby Forsamlingshus

Dagsorden ekstraord. generalforsamling 9.3.2020

Vedtægtsforslag som vedtaget første gang 20.2.2020

 

 Indkaldelse til årlig generalforsamling torsdag den 20.februar 2020 kl 19.00

i Slots Bjergby Forsamlingshus

Dagsorden i henhold til vedtægter

Bemærk at der på årets generalforsamling er ændringsforslag til vedtægter herunder specielt ændring til A.m.b.a., generelt er der også tale om en tilpasning til standardvedtægter jvf Foreningen af Danske Vandværker.

Vedtægtsændringsforslag vil kunne ses her på hjemmesiden fra den 14.februar 2020

Der er mulighed for at deltage i fælles spisning af smørrebrød kl 18.00 for de som har forhåndstilmeldt sig til generalforsamling og spisning.

Forhåndstilmelding til spisning senest torsdag den 13.2.2020 kl 1500 på email

kontor-bjergbymarkvand@outlook.dk

 

Bestyrelsen

 

 

 

Afbrydelse af vandforsyning fredag den 1 marts fra kl 700

Vandforsyningen i store dele af Slotsbjergbyoområdet   lukket,  .

Vandforsyningen forventes normal igen fredag  1.marts kl 1200

 

Generalforsamling afholdes torsdag den 28.februar 2019 kl 1900

 

Bjergby Mark Vandværk afholder sin årlige generalforsamling i Slotsbjergby Forsamlingshus

Dagsorden i henhold til vedtægter Kan ses her på hjemmesiden

Der vil blive serveret smørrebrød, øl, vand, kaffe og the

Bestyrelsen håber at se mange medlemmer til generalforsamlingen.

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check din vandinstallation

 

Vi vil gerne have at I checker jeres vandinstallationer for eventuelle utætheder, da vi efter at  tøvejret er sat ind, har et meget stort vandforbrug, særlig i området omkring Engagervej og Brovej.

Ved eventuelle frostsprængninger af vandmålere kontakt vagttelefon 26825910, som vil blive besvaret af Niels Tim Esbern Jensen.

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjergby Mark Vandværk har ændret opkrævningsprocedure

 

 

Som det blev orienteret på Vandværkets Generalforsamling ændres opkrævningsproceduren fra 2 gange årlig til 3 x a conto plus  en årlig aflæsning (31.10) – med slutopgørelse til betaling i  december.

 

I 2018 vil raterne forfalde hhv. 3/4,  1/6, 3/9 og  slutopgørelse 3/12 (incl. ny a conto for et kvartal).

Årlig aflæsning vil ske pr 31.10.2018

Bemærk at den årlige aflæsning ligger også til grund for opkrævning af spildevand fra SK forsyning, idet vi skal videregive oplysninger om årsforbrug af vand til SK forsyning.

For opkrævningsåret 1/11-18 til 31/10-19 vil raterne komme hhv. 3/12, 1/3, 1/6 og 1/9 med slutopgørelse i december 2019.

 

Bemærk også at der er kommet nyt takstblad for 2018, som er godkendt af Slagelse Kommune

 

Takstbladet kan ses på www.bjergbymarkvandvaerk.dk

 

Kort kan nævnes at den faste takst ændres fra kr 675 til kr 912 plus moms og vandprisen ændres fra kr 8,00 til kr 8,47 plus afgift til staten kr 6,37 plus moms.

 

Vandværket skulle således være klar til at imødegå de ekstra udgifter som måtte fremkomme som følge af lovkrav om yderligere prøvetagninger og evt. ekstra udgifter i forbindelse med nye prøveboringer som følge af evt. påkrav herom.

 

 

Til orientering

Der er pr 6.oktober  2017 udtaget prøver for det i pressen meget omtalte pesticid Desphenyl Chloridazon (et af landbruget tidligere anvendt sprøjtemiddel til roedyrkning).

I prøverne af vort drikkevand fra Hashøj Vandforsyning I/S er det omtalte pesticid ikke fundet i drikkevandet (se rapport om vandkvalitet på vores hjemmeside).

For fortsat at kunne sikre vores forbrugere det bedst mulige drikkevand, er bestyrelse for vandværket igang med at udarbejde handlingsplan for overvågning for pesticider, så tiltag kan iværksættes inden de er i vort drikkevand.

 

 

Måleraflæsninger / Årsafregning

Der er 3 måder at indberette målerstanden på (Der indberettes det aflæste tal fra måleren):

1:  På vandværkets hjemmeside under selvbetjening, tastes forbrugernr. og målerstand. (Vil være åben 31/10 - 16/11)

2: Ring på tlf. 70 26 49 59 og tast oplysninger om forbrugernr. og målerstand. (Vil være åben 31/10 - 16/11)

3: Aflevere eller send kortet med post.

Derefter laves afregning, som udsendes af Nets, enten som girokort eller betalingsservice, med forfald d. 1. december 2016.

 

Gode råd til forbrugerne efter vandbrud:

  • Vær opmærksom på at få skyllet dine vandhaner godt igennem inden du tapper vand til brug.
  • Ved større installationer kan det tage lidt længere tid, hvis vandet ikke bliver klart kontakt da din VVS installatør eller varmemester.

Vaskeanvisning

Hvis en bomuldstøjvask er blevet gult på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud anbefales følgende:

  • Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 l. vand.
  • Efter ca. 1/2 time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 l. vand.
  • Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


I sommermånederne - hav altid frisk og koldt vand i køleskabet. Det er ofte den lave temperatur, som giver den største fornemmelse af frisk vand. Fyld evt. dagligt en kande med vand og stil den i køleskabet. Så har du altid frisk vand til at drikke, uden at skulle lade vandhanen løbe og vente på koldt vand.

I vintermånederne - nyd da det gode kolde vand direkte fra hanen!


/Bestyrelsen
 

_______________________________________________________________________________________________________

Nyheder

De seneste vandanalyser kan nu ses under punktet Information - Vandkvalitet.

Love/vedtægter kan findes under punktet Om Vandværket

Formular ved fraflytning findes under punktet Selvbetjening - Flyttemeddelelser

Formular til indberetning af måleraflæsning findes under punktet Selvbetjening - Måleraflæsninger (Kun tilgængelig i aflæsningsperioden)

 

 

 

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Bjergby Mark Vandværk A.m.b.a.

Vandværkspasser Niels Tim Esbern Jensen
Udsigten 10
Slotsbjergby
4200  Slagelse

 

Telefontid hver onsdag mellem 14.00 - 16.00

Mobil tlf.  22 72 20 16
Samme telefonnummer ved akut kontakt til vandværket
E-mail:

formand-bjergbymarkvand@outlook.dk

Administrativ medarbejder John Wismann
Mobil tlf. 22 72 20 16
Kontortid: Torsdag mellem 12-16
E-mail:
kontor-bjergbymarkvand@outlook.dk

 

 

Hjemmeside til forsyningselskaber

Leverandør:

Rambøll Danmark A/S